Symptomatický COVID 19 pacient a hyperbarická oxygenácia